Unga och tramadol

Forskarskolans första licentiatexamen!

I fredags försvarade Kristin Arve sin licentiatavhandling med bravur, under forskarskolans första examenseminarium! Kristin har studerat unga med erfarenhet av problematiskt bruk av tramadol, med fokus på droganvändningens förlopp och processen att försöka sluta.

I sitt arbete möter Kristin många med drogproblematik, där tramadol är en av de vanligast förekommande drogerna. Utifrån detta började forskningsintresset växa fram.

Något som är viktigt för mig är att lyfta fram de ungas egna perspektiv. Min förhoppning är att studien, genom ökad kunskap och förståelse, i förlängningen ska kunna bidra till att bättre kunna nå fram till målgruppen och möta upp deras behov.

Kristin Arve, socialsekretererare på 18-24 enheten i lunds kommun

Studien visar hur olika faktorer som drogers påverkan, personliga omständigheter och den sociala miljön samverkar när det gäller ungas droganvändning och deras försök att sluta. Genom att fokusera på de ungas egna perspektiv ger studien värdefulla insikter kring hur vi kan förstå problematisk användning av tramadol hos den här gruppen, som kan vara till hjälp för att förbättra både förebyggande strategier och behandlingsåtgärder.

Det här är en viktig och väl genomförd studie som bland annat visar på vikten av tillitsfulla relationer och ett större fokus på individens egna behov. Kristin berättar värderingsfritt och låter målgruppen komma till tals på ett vis som gör det enkelt för utomstående att förstå komplexiteten i drogproblematiken.

Eva Samuelsson, opponent och docent i socialt arbete vid Stockholms universitet

Eva Samuelsson forskar om problem med substanser och spel om pengar – i huvudsak kring organisering av stöd och behandling för sådana problem. Tidigare har hon arbetat som socionom inom socialtjänsten och beroendevården.

För dig som arbetar med unga med drogproblematik

Studiens resultat belyser aspekter som är av betydelse för det praktiska arbetet som rör unga med drogproblematik. I studiens sista kapitel (sid 74-79) går det att läsa mer om dessa aspekter.

 • Utforma insatser utifrån de specifika behov som unga med problematiskt bruk av tramadol kan stå inför

 • Var uppmärksam i skola och socialtjänst på förändrade beteendemönster och umgänge

 • Lägg större fokus på det psykiska måendet i behandlingsinsatser och samordning mellan socialtjänst och psykiatri

 • Unga kan inte förväntas vara fullt motiverade till att delta i behandling

 • Vikten av tillitsfulla relationer med personer som inte ger upp hoppet

 • Behovet av långsiktiga perspektiv och fungerande eftervård

 • Problematisk droganvändning kan förekomma i alla samhällsgrupper, men det är svårare att förändra i en marginaliserad livssituation

 • Den bästa preventionen är att förbättra livsvillkor för barn och unga generellt

Om studien

Icke-förskriven användning av opioidläkemedel, såsom tramadol, är ett stort globalt hälsoproblem. I Sverige har användningen av tramadol bland unga uppmärksammats stort och lyfts fram som ett nytt droganvändningsmönster.  Syftet med licentiatuppsatsen är att utforska droganvändningsförlopp och processen att försöka sluta med droger bland unga med erfarenhet av problematiskt tramadolbruk. 24 kvalitativa intervjuer har genomförts med 13 unga (19–24 år) som själva anger att de har eller har haft ett problematiskt bruk av tramadol.

Artikel 1 utforskar de ungas droganvändningsförlopp, inkluderat förändringar i droganvändningsmönster och motiv till användningen av tramadol och andra droger. Resultaten visar att de flesta av de unga snabbt började att använda tramadol regelbundet och successivt utvidgade deras drogrepertoar till att innefatta allt fler substanser. Över lag framkom en utveckling mot en allvarligare drogproblematik över tid, där självmedicinering och upplevelsen av beroende, samt inflytande från den sociala miljön hade en betydande roll.

Artikel 2 berör de ungas erfarenheter av att försöka sluta med tramadol och andra droger. Resultaten visar på konfliktfyllda känslor kring droganvändningen parallellt med en stark extern press att sluta, men också svårigheter att klara av att sluta kopplat till psykiska besvär och upplevelsen av beroende. För de flesta av intervjupersonerna växte dock gradvis en ökad vilja och förmåga att sluta med droger fram, där förtroendefulla relationer hade en viktig stöttande och motiverande roll. Studien visar hur aspekter relaterade till drogernas effekter, personliga omständigheter och den sociala miljön interagerar, både i de ungas droganvändningsförlopp och i processen att försöka sluta med droger. Genom att lyfta fram de ungas egna perspektiv kan studien bidra till en ökad förståelse kring problematiskt tramadolbruk bland unga, vilket kan bidra till att förbättra både preventiva och behandlande åtgärder för denna målgrupp.


Unga och tramadol
Tagged on:             

1 thoughts on “Unga och tramadol

 • 24 oktober 2023 at 16:19
  Permalink

  Riktigt bra och intressant!

  Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *