Styrgrupp


Forskarskolans styrgrupp ansvarar för och leder forskarskolans verksamhet.

Styrgruppen består av två föreståndare från forskarskolans ansvariga universitet, Lunds universitet och Malmö universitet, tillsammans med två samordnare från partneruniversiteten Göteborgs universitet samt Linnéuniversitetet.


Kerstin Svensson
Professor och föreståndare, Lunds universitet

Med en bakgrund som yrkesverksam socionom ligger mina forskningsintressen nära det sociala arbetets praktik. De kretsar kring det sociala arbetets utförande, organisering, professionalisering, historia och roll i samhället. Jag är också intresserad av hur kunskap skapas och förs vidare, hur relationen mellan socialarbetare och klient utvecklas, hur stöd och kontroll samverkar i det sociala arbetet samt vilken roll och funktion individen har i organisationen, oavsett om organisationen är en myndighet eller en frivilligorganisation. Dessa teman har jag framför allt studerat utifrån det sociala arbete som grundas i frågor om brott, missbruk och ungdom och utförs inom ramen för såväl förebyggande som frivilliga insatser och tvångsvård.

E-postForskningsprofil
Lars Plantin
Professor och föreståndare, Malmö universitet

Jag är utbildad socionom och har arbetat inom psykiatrin och på ungdomsmottagning. Min avhandling handlar om mäns föräldraskap och frågor som rör möjligheter att balansera arbetsliv och familjeliv. Flera av de studier jag varit inblandad i på senare år har byggt på internationellt samarbete och haft ett särskilt fokus på  föräldraförsäkringen, metodfrågor och migration i relation till mäns föräldraskap. Parallellt med detta har jag också arbetat med forskning kring sexualitet, sexuell och reproduktiv hälsa och hiv. Jag har bl.a. varit ansvarig för studien ”Hiv i Sverige”, en återkommande studie som undersöker allmänhetens kunskaper och attityder kring hiv, samt nyligen undersökt frågor om SRHR hos personer som har sex mot ersättning.

E-postForskningsprofil
Anette Skårner
Docent och samordnare, Göteborgs universitet

Jag är utbildad socionom och har en bakgrund som fältarbetare och behandlare inom missbruks- och beroendevården. Mina centrala forskningsområden är missbruk och beroende, sociala nätverk, sexualitet samt social exkludering och kontroll. Gemensamt för mitt sätt att närma mig dessa områden är ett intresse för företeelser och processer i spänningsfältet mellan individen och den omgivande sociala kontexten. Ett centralt forskningsintresse är exitprocesser från drogmissbruk och de relationsmässiga utmaningar som människor ställs inför i samband med ett uppbrott. Andra spår i min forskningsverksamhet är det professionella mötet i socialt arbete och den dubbla funktionen av stöd och kontroll som utmärker den professionella relationen mellan behandlare och klient samt studier med fokus på anhöriga till personer med missbruksproblem

E-postForskningsprofil
Torbjörn Forkby
Professor och samordnare, Linnéuniversitetet

Har under tio år arbetat praktiskt med socialt arbete som fältassistent, socialsekreterare och även på ledningsnivå.Professor i socialt arbete med inriktning mot barn, unga och familj, mina forskningsområden är preventionsinsatser för unga, Organisatoriska och professionella villkor inom socialtjänsten, Delaktighet för unga, Organisering och exit-processer från gäng. Aktuella forskningsprojekt är 1) om arbetet i särskilt utsatta område med fokus på brottsprevention och trygghetsskapande, 2) om utvecklingen av tidiga och samordnade insatser för barn och unga, 3) stöd till avhopp från gäng

E-postForskingsprofil