Styrgrupp


Forskarskolans styrgrupp ansvarar för och leder forskarskolans verksamhet.

Styrgruppen består av två föreståndare från forskarskolans ansvariga universitet, Lunds universitet och Malmö universitet, tillsammans med två samordnare från partneruniversiteten Göteborgs universitet samt Linnéuniversitetet.


Kerstin Svensson
Professor och föreståndare, Lunds universitet

Med en bakgrund som yrkesverksam socionom ligger mina forskningsintressen nära det sociala arbetets praktik. De kretsar kring det sociala arbetets utförande, organisering, professionalisering, historia och roll i samhället. Jag är också intresserad av hur kunskap skapas och förs vidare, hur relationen mellan socialarbetare och klient utvecklas, hur stöd och kontroll samverkar i det sociala arbetet samt vilken roll och funktion individen har i organisationen, oavsett om organisationen är en myndighet eller en frivilligorganisation. Dessa teman har jag framför allt studerat utifrån det sociala arbete som grundas i frågor om brott, missbruk och ungdom och utförs inom ramen för såväl förebyggande som frivilliga insatser och tvångsvård.

E-postForskningsprofil
Lars Plantin
Professor och föreståndare, Malmö universitet

Jag är utbildad socionom och har arbetat inom psykiatrin och på ungdomsmottagning. Min avhandling handlar om mäns föräldraskap och frågor som rör möjligheter att balansera arbetsliv och familjeliv. Flera av de studier jag varit inblandad i på senare år har byggt på internationellt samarbete och haft ett särskilt fokus på  föräldraförsäkringen, metodfrågor och migration i relation till mäns föräldraskap. Parallellt med detta har jag också arbetat med forskning kring sexualitet, sexuell och reproduktiv hälsa och hiv. Jag har bl.a. varit ansvarig för studien ”Hiv i Sverige”, en återkommande studie som undersöker allmänhetens kunskaper och attityder kring hiv, samt nyligen undersökt frågor om SRHR hos personer som har sex mot ersättning.

E-postForskningsprofil
Therése Wissö
Docent och samordnare, Göteborgs universitet

Therése är socionom och docent i socialt arbete. Hon forskar om frågor som rör barn, föräldrar och familjer, både på generell nivå men också specifikt i relation till socialtjänstens arbete med utsatta barn och familjer. Faderskap och migration tillhör också forskningsområdet.

E-postForskningsprofil
Torbjörn Forkby
Professor och samordnare, Linnéuniversitetet

Har under tio år arbetat praktiskt med socialt arbete som fältassistent, socialsekreterare och även på ledningsnivå. Professor i socialt arbete med inriktning mot barn, unga och familj, mina forskningsområden är preventionsinsatser för unga, Organisatoriska och professionella villkor inom socialtjänsten, Delaktighet för unga, Organisering och exit-processer från gäng. Aktuella forskningsprojekt är 1) om arbetet i särskilt utsatta område med fokus på brottsprevention och trygghetsskapande, 2) om utvecklingen av tidiga och samordnade insatser för barn och unga, 3) stöd till avhopp från gäng

E-postForskingsprofil