Om forskarskolan


Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) är ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet som pågår mellan 2019-2026 för att främja långsiktig kunskapsbildning i socialtjänsten.

Forskarskolan verkar nationellt vilket betyder att alla som arbetar i socialtjänsten med behörighet till forskarutbildning är välkomna att söka. De fyra universiteten ligger belägna i Sveriges södra delar vilket ger en stark regional anknytning som främjar samverkansmöjligheter.

Den första antagningen har skett under våren 2019 med studiestart 1 september 2019. Tio personer har antagits, fördelade på Lunds universitet, Malmö universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

Forskarskolan gör tre antagningar som riktar sig mot följande områden:

  • Barn, unga och familj (2019)
  • Omsorg, äldre och funktionshinder (2020)
  • Öppen för senare överenskommelse (2021)

Utlysning 2 öppnar 9 december 2019 och stänger 9 mars 2020. Nedan går det att läsa mer om forskarskolan bakgrund, utbildning och hur ansökan går till. Här är en länk till den pågående utlysningen.


Image

Tryck på bilden ovan för att läsa Fortes broschyr om forskarskolan (PDF, 229 kB)

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har beviljat medel för en nationell forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten.

Detta baseras i sin tur på regeringens forskningsproposition
för ”kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”.

Forskarskolan är del av Fortes forskningsprogram om tillämpad välfärd och syftar till att långsiktigt bidra till kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten, baserat på implementering och användning av forskning i klientbaserat socialt arbete.

Forskarskolans inriktning ska även svara mot prioriterade kunskapsbehov inom socialtjänsten. Dessa är bland annat fokuserade på uppföljning och effekter av insatser, digitalisering och arbete med evidensbaserad kunskap. Här går det att läsa mer om detta.

Ska leda till en licentiatexamen på fyra år.

Sker på halvfart för att forskarstuderanden ska kunna fortsätta vara yrkesverksamma under studietiden.

▪ Forskningen ska ligga nära socialtjänstens verksamhet och svara mot behov som finns i praktiken.

Antagning sker i nära samarbete med arbetsgivarna. Forskarskolan betalar halva lönen för forskarstudierna, dvs. 25 % av en heltid, resterande lönekostnader betalar arbetsgivaren.

Den kunskap som produceras i forskarskolan kommer kontinuerligt att återföras till arbetsplatsen på lämpligt och överenskommet sätt samt genom forskarskolans årliga konferens.

Det första året för den forskarstuderande präglas främst av kurser som behandlar bland annat introduktion till forskarstudier och vetenskaplig metod. Kurserna hålls i internatform, antingen med övernattning eller över dagen och 1-2 gånger i månaden.

Detta för att ge bra förutsättningar för den studerande att fortsätta vara yrkesverksam samt möjliggöra för studerande med lång restid att kunna delta i forskarskolan. Mer specifik information kring forskarutbildningen hittas i studieplanen nedan.

Vem kan söka?

Grundkriterierna för antagning till forskarskolan är anställning inom socialtjänsten samt behörighet för forskarutbildning, vilket bland annat kan innebära en magister- eller masterexamen eller motsvarande.

Utlysning 2 öppnar i slutet på 2019 och stänger under våren 2020.
Mellan 2019–2021 kommer forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten att anta sammanlagt 30 doktorander för halvtidsstudier under fyra år.

En förutsättning för antagning är att ansökan sker med arbetsgivarens stöd. Ett avtal mellan universitet och arbetsgivare kommer att upprättas i samband med antagning.

Ansökningsperioden har nu öppnat, du hittar utlysningen här. Att fundera på är potentiella forskningsområden att studera samt att tala med din arbetsgivare om möjligheterna att delta i forskarskolan.

Ansökan ska förutom CV och personligt brev innehålla en forskningsplan, ett intyg från arbetsgivaren samt självständiga arbeten (uppsats). I ansökan väljs även prioriterat lärosäte vid antagning.

Vad är en forskningsplan?

En forskningsplan för en planerad licentiatuppsats ska omfatta cirka 3 sidor exkl. referenser. Planen bör innehålla en problemformulering och forskningsfrågor, orienterande kommentarer om forskningsområdet, en redogörelse för en eller flera planerade studier och metodologiska överväganden för dessa. Planen ska visa tänkbar inriktning för den sökandes forskning och utgör ett underlag för att bedöma den sökandes förmåga att identifiera potentiellt intressanta frågor och diskutera metod i förhållande till planerad forskning.

Forskarskolan erbjuder stöd i formulering av forskningsplaner. Kontakta forskarskolans ambassadörer för detta.

Load More