Om forskarskolan


Syftet med forskarskolan är att föra forskning närmare verkligheten.

För att öka kompetensen samt främja långsiktig kunskapsbildning i socialtjänsten bedriver forskarskolan behovsinriktad och praktiknära forskning.

Lunds– och Malmö universitet har tillsammans ansvaret för att driva forskarskolan i partnerskap med Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet. Mellan 2019-2021 antogs 30 yrkesverksamma till doktorandstudier på halvtid i forskarskolan. Inga fler antagningar kommer att göras inom ramen för denna satsning.

Forskarskolan drivs i nära samarbete med arbetsgivaren och kontinuerlig karriärplanering för den forskarstuderande medarbetaren och kunskapsdelning är hörnstenar i forskarskolans verksamhet.  Genom deltagandet får hela arbetsplatsen kontinuerlig tillgång till den kunskap som produceras inom forskarskolan men också kunskap kring hur forskning bedrivs.

Det betyder att professionen på sikt kan bibehålla kvalitet, professionalitet och vara ett attraktivt yrke. Det handlar även om att hålla samman professionen genom att det skapas en tydlig koppling mellan praktiker och teoretiker. 

– enhetschef, vars medarbetare forskar genom forskarskolan

Forskarskolan verkar nationellt vilket betyder att alla som arbetar i socialtjänsten med behörighet till forskarutbildning välkomnades att söka, detta gäller både chefer och medarbetare. De fyra universiteten ligger belägna i Sveriges södra delar vilket ger en stark regional anknytning som främjar samverkansmöjligheter. Under tiden i forskarskolan, finansieras 25 % av den studerandes heltidslön.

 Forskarskolan tillåter mig därmed att få det bästa av två världar och jag har förmånen att stå med en fot i praktiken och en fot i forskningen.

– Maria Grönte, doktorand i forskarskolan


Sagt om forskarskolan


“Genom kopplingen skapas en arena för att enklare ta del av forskning och kunskap som gynnar verksamhetsutvecklingen och höjer kompetensen i socialtjänsten.”


“Det forskningsämne som vår medarbetare jobbat fram är ju också det som är en stor utmaning för oss i verksamheten, något som vi behöver arbeta mycket med och det känns väldigt bra att vi får mer evidens på området. Det är en ynnest för oss att få denna möjlighet känner jag!”


“Vår medarbetares deltagande i forskarskolan kommer förhoppningsvis att bidra till en kompetenshöjning inom vår organisation och ökad förståelse inom aktuellt forskningsområde. Det kommer även att bidra till vår verksamhets utveckling genom reflektion, kritisk granskning, kortare avstånd mellan forskning och praktik samt möjlighet till utveckling av nya eller fördjupande forskningsområden.”
Ansökan om en nationell forskarskola för yrkesverksamma inom socialtjänsten ska bidra till en långsiktig utveckling av kompetens och kunskap inom socialtjänsten och baseras på ett partnerskap mellan fyra lärosäten. Forskarskolan antar tio doktorander årligen på licentiatnivå under tre år. Den första utlysningen tematiseras mot forskning om den sociala barnavården, den andra mot forskning om omsorg och funktionshinder medan den tredje är öppen för senare överenskommelse. Forskarskolan producera forskning av hög vetenskaplig kvalitet baserat på forskningsbehov hos användare och yrkesverksamma inom socialtjänsten, den ska bidra till en långsiktig utveckling av vetenskaplig expertis och kunnande inom socialtjänsten och främja kunskapsbildningen inom socialtjänsten baserat på implementering och användning av forskning i klientbaserat socialt arbete. Ett förslag till gemensam studieplan har tagits fram. Doktoranderna antas vid något av de fyra lärosätena.

Organiseringen av forskarskolan baseras på utvärderingar av tidigare forskarskolor och leds av en styrgrupp med representanter för de fyra lärosätena samt studenter. Forskarskolan  kommer att lägga särskild vikt vid noggrann antagning av sökande, att forskningsprojekten har både vetenskaplig och praktisk relevans samt att samarbetet med arbetsgivaren byggs upp långsiktigt. Forskarskolan leds av en styrgrupp från de fyra lärosätena och stöds av en vetenskaplig referensgrupp samt en referensgrupp sammansatt av representanter för socialtjänstorganisationer, myndigheter och brukare. Styrgruppen sammanträder kvartalsvis, de två referensgrupperna två gånger årligen. Lärosätena utser särskilda “ambassadörer” för samverkan med socialtjänsten. Förutom egen kursverksamhet kommer forskarskolan att få tillgång till kurser som arrangeras inom ett nationellt nätverk av forskarutbildningar inom socialt arbete (RSSW). En årlig konferens, öppen för socialtjänsten i stort, arrangeras för spridning av resultat.

Se och ladda ner längre projektbeskrivning (på engelska)

Allmän studieplan för forskarskolan.

Fyra kurser på forskarutbildningsnivå är obligatoriska i forskarskolan. Tre av dessa läser doktoranderna under första året. Den fjärde kursen i generiska kunskaper och färdigheter löper under hela forskarutbildningstiden (4 år). Se och ladda ner kursplaner inkl. litteraturlistor nedan.

Kursplan introduktionskurs

Kursplan kvalitativ metod

Kursplan kvantitativ metod

Kursplan generiska kunskaper och färdigheter

Forskarskolans årliga verksamhetsbeskrivningar beskriver det gångna året och planer för det kommande.

Verksamhetsbeskrivning 2023-2024

Verksamhetsbeskrivning 2022-2023

Verksamhetsbeskrivning 2021-2022

Verksamhetsbeskrivning 2020-2021

Kommunikationsplan 2019-2020