Ambassadörer


Forskarskolan har åtta ambassadörer fördelade vid de fyra universiteten som tillsammans driver utbildningen.

Ambassadörerna finns till som en länk mellan forskning och praktik och hjälper till exempel till med att informera om forskarskolan ute hos arbetsgivare och med forskningsplaner som bifogas i ansökan.

Läs mer om forskarskolans ambassadörer nedan.

Forskarskolans ambassadörer tillsammans med styrgruppen.

Lunds universitet

Lina Ponnert
Docent i socialt arbete

Min forskning har fokuserat interaktionen mellan rättssystemet, den sociala barnavården och professionella. Jag är intresserad av professionella aktörers bedömningar, och hur professionella bedömningar och professionen påverkas av olika typer av rättslig reglering som lagstiftning och standardiserade arbetsmetoder. Mitt forskningsintresse också kommit att omfatta frågor som rör professionen och dess utveckling och standardiserade arbetsredskap som ytterligare en form av ”rättslig” reglering professionella har att förhålla sig till.

E-postForskningsprofil
Martin Bergström
Docent i socialt arbete

Jag försöker besvara forskningsfrågor som anmodar statistiska analyser (t.ex. hur många, hur stor avdela av befolkningen, har andel av individer (eller familjer) med någon specifik problematik ökat eller minskat under de senaste året, hur påverkas problematiken av en specifik intervention och vilka samband finns mellan ökningar eller minskningar av problematiken).Jag har erfarenhet av experimentella studier, mätinstruments psykotiska sundhet, implementeringsstudier och systematiska kunskapsöversikter. Mina intresseområden är social barnavård, familjer med barn och ungdomar, interventionsforskning

E-postForskningsprofil

Malmö universitet

Annelie Björkhagen Turesson
Fil. Doktor i socialt arbete

Mitt forskningsintresse rör livssituationen för utsatta barn och unga, men berör även socialtjänstens  arbete utifrån olika perspektiv.  Min senaste studie handlar om hemlösa barns vardagsliv i Malmö utifrån ett barnrättsperspektiv.  Jag har tidigare arbetat med socialt arbete under många år. Jag har bland annat arbetat som samordnare i Ambulatoriegruppen i Malmö som är en tvärprofessionell grupp riktad mot familjer där det förekommer missbruk.

E-postForskingsprofil
Per Germundsson
Docent i socialt arbete

Jag har mångårig erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering och utbildning för människor med funktionsnedsättning. Under senare år har jag allt mer fokuserat, och forskat kring, samverkan mellan professioner och aktörer inom välfärdsstaten. Jag har medverkat i flera utvärderingar av samverkan, bland annat kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Aktuella forskningsprojekt handlar bland annat om samverkan vid tidigt stöd till barn och föräldrar och om etableringsmotiv och faktorer som påverkar förutsättningarna för egenföretagande bland personer med funktionsnedsättning.

E-postForskningsprofil

Göteborgs universitet

Mikaela Starke
Professor i socialt arbete

I min forskning har jag undersökt intellektuella funktionshinder från olika perspektiv, såsom uppväxten med föräldrar som har intellektuella funktionshinder, föräldrarnas upplevelser och erfarenheter av sitt föräldraskap och professionellas föreställningar om och perspektiv på föräldrar med intellektuella funktionshinder. Utöver studier om föräldraskap har jag tillsammans med docent Jari Kuosmanen vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, studerat professionellas erfarenheter av att möta personer med intellektuella funktionsnedsättningar som varit utsatta för brott i samband med prostitution eller prostitutionsliknande sammanhang.

E-postForskningsprofil
Monica Nordenfors
Fil. Doktor i socialt arbete

Mina forskningsintressen berör barn och ungas rättigheter/delaktighet, barn som omsorgsgivare, social barn- och ungdomsvård, familjehemsvård. Metodologiskt har jag erfarenhet av intervjuer - individuellt och i grupp, aktionsforskning, kombination av kvantitativ (enkäter) och kvalitativ forskning (intervjuer)

E-postForskningsprofil

Linnéuniversitetet

Sofia Enell
Fil. Doktor i socialt arbete

Jag har tidigare erfarenhet av att arbeta som socialsekreterare med barn och föräldrar samt FoU-arbete inom socialtjänsten i Jönköpings län. Mitt forskningsintresse rör barn och ungas livsvillkor och samhällets interventioner gentemot denna målgrupp. Det gäller i synnerhet de barn och unga som under sin levnad kommer i kontakt med den sociala barn- och ungdomsvården. Genomför just nu ett Forte-finansierat projekt där jag följer upp ungdomar som varit placerade på särskilda ungdomshem och undersöker hur de ser på familj och hur deras familjerelationer varit och är idag. Tillsammans med Maria Andersson Vogel vid Stockholms universitet, är jag ävem samordnare för ett nordiskt forskarnätverk om tvångspraktiker för unga på institution. Nätverket finansieras av Forte och pågår mellan 2019-2021.

E-postForskningsprofil
Åsa Söderqvist Forkby
Fil. Doktor i socialt arbete

Mina forskningsområden rör i främst barn och migration. Avhandlingen handlade om ensakommande unga och föreställningar kring etnicitet och kultur. I pågående projekt riktas fokus mot det civila samhällets engagemang i ensamkommande barn och ungas situation i Sverige. Jag har även del i projekt om integration i lokalsamhället med fokus på nyanländas etablering i en mindre småländsk stad.

E-postForskningsprofil