fbpx

Att (åter)skapa familj

I forskningsprojektet Att (åter)skapa familj undersöks hur placering på särskilt ungdomshem påverkar familjerelationer en lång tid efteråt. Projektet som har pågått sedan 2018 är nu inne på sitt sista år och förutom två vetenskapliga artiklar så har tre filmer samt arbetsmaterial arbetats fram utifrån teman från studien.

Sofia Enell, forskningsledare för projektet berättar:

Frågan om institutionsplacerade ungas familjerelationer kan ibland upplevas som ett svårt och utmanande arbete där socialsekreterare kan ställas inför svåra avvägningar. Det vi vill skicka med till socialsekreterare och chefer är hur viktigt detta arbete är då de ungas ursprungsfamiljer ofta är de som finns kvar i deras liv längre fram.

Sofia Enell, lektor vid Linnéuniversitetet och handledare i forskarskolan

Inom den sociala barnavården är de särskilda ungdomshemmen den mest ingripande vårdformen. Tidigare studier har visat att placering på särskilt ungdomshem uppfattas som ett straff och att unga har svårt att skapa mening av både placeringen och sig själva. Placering på särskilt ungdomshem påverkar också de ungas relationer till andra, utanför och innanför institutionens väggar.

Placeringen innebär också att de unga ställs inför helt nya relationer, dels till de andra placerade ungdomarna, dels till personalen. På liknande sätt påverkas deras familjemedlemmar, då deras kontakt kraftigt beskärs genom placeringen och ungdomshemmens möjlighet till ytterligare kontaktbegränsningar. Institutionsvård kan alltså få långtgående konsekvenser för de ungas familjerelationer, där familj och det vardagliga görandet av familj får en annan innebörd och betydelse för både de unga och deras familjemedlemmar.

 I tidigare intervjuer med de unga så gav de uttryck för låg tillit till myndigheter och professionella. Detta är något vi ser fortfarande finns kvar lång tid efter deras tid i samhällsvård. Ett angeläget arbete för socialtjänsten, som ibland kan finnas med en lång tid under de ungas uppväxt, är att lägga kraft och vikt vid att bygga tillit. De unga behöver få känna och erfara att socialtjänsten finns till för dem – också efter placering – och att de arbetar för deras bästa.

Sofia Enell, lektor vid Linnéuniversitetet och projektledare för forskningsprojektet

Kort om studien

Studien har följt upp de 16 unga som ingick i Sofia Enells avhandlingsarbete och som var placerade på särskilt ungdomshem under åren 2010 och 2011. I den här studien genomfördes en fjärde intervju med 11 av dem (sex män, fem kvinnor i åldrarna 21-26 år), åtta år efter placering. Även åtta familjemedlemmar till de 11 unga vuxna har intervjuats. 

Intervjuerna har analyserats utifrån en narrativ ansats, vilket betyder att fokus ligger på hur personerna själva förstår och tolkar sin livsvärld.

Studien har hittills mynnat ut i två vetenskapliga artiklar som kan laddas ner här och här.


Filmer och arbetsmaterial för dig som möter föräldrar till barn och unga som placeras i samhällsvård


Unga på låsta institutioner – placerad utan(för) sammanhang


Att göra familj på institution


Vad gör institutionsvård med föräldrar?


Här finner du fullständig artikel från Linnéuniversitetet inkl. filmer och länkar till arbetsmaterial.

Att (åter)skapa familj

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.