Unikt samarbete i forskningsprojekt om moralisk stress och aktörskap i svensk äldreomsorg - Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

Unikt samarbete i forskningsprojekt om moralisk stress och aktörskap i svensk äldreomsorg

I Fortes senaste utlysning inom det strategiska forskningsområdet tillämpad välfärdsforskning beviljades projektet moralisk stress och moraliskt aktörskap i svensk äldreomsorg sex miljoner i medel.

Projektet som startar i juli pågår fram till 2024 och genomförs i samverkan mellan Lunds universitet, Göteborgs universitet och Södertörns högskola med Lunds universitet som koordinerande organisation. Projektet är unikt eftersom forskningen även utförs i samarbete med tre yrkesgrupper inom äldreomsorgen, lokala politiker och fackliga organisationer i tre kommuner, samt två utbildningsanordnare inom vård och omsorg. Projektet kommer leda till ökad kunskap om hur moraliskt aktörskap kan främjas och bidra till en ökad kvalitet inom äldreomsorgen. 

Sara Hultqvist som leder projektet berättar att forskarskolan och de kontaktvägar till kommuner som forskarskolans doktorander Linda Arvidsson från Malmö stad och Linda Erlandsson från Kalmar kommun har stått för har varit en viktig beståndsdel i arbetet med att karva fram angelägna frågeställningar för projektet som nu beviljats medel. Som socionom och forskare i socialt arbete är det en självklarhet att socialt robust kunskap uppstår i samverkan mellan olika världar och forskarskolan utgör en viktig infrastruktur för sådan forskning, tillägger hon.

I det projekt som nu sjösätts krokar jag och mina forskarkollegor Magdalena Elmersjö, Södertörns högskola och Katarina Hollertz, Göteborgs universitet, arm med yrkesverksamma socialarbetare i olika kommuner och på olika funktioner. Vi samarbetar också med representanter för pensionärsorganisationer, med fackförbund och med en folkhögskola.

Sara HULTQVIST

Linda Erlandsson som genom forskarskolan bedriver forskningsprojektet Berättelser från äldreomsorgen vid Linnéuniversitetet ska i sin forskning undersöka nöjdhet och individanpassning i äldre personers vardag med hjälp av deras berättelser och erfarenheter. Linda som delar doktorandstudierna med arbete som kvalitet- och verksamhetsutvecklare i omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun – Det bästa av två världar, säger hon själv om uppdraget. Kalmar kommer även vara en av de deltagande kommunerna i den kommande studien om moralisk stress och moraliskt aktörskap inom äldreomsorgen.

Det är fantastiskt roligt att Kalmar kommun får möjlighet att vara med! Att samverka med forskare inom äldreomsorgen är en viktig och prioriterad del i kommunens verksamhetsutveckling. Det blir en win-win situation för både den kommunala verksamheten och för forskningen, som genererar verksamhetsnära kunskap inom socialt arbete i alla led.

Linda Erlandsson

Om forskningsprojektet
Moralisk stress och moraliskt aktörskap i svensk äldreomsorg

Coronapandemin har synliggjort brister inom svensk äldreomsorg. Bristerna har funnits under en längre period, och hänger delvis samman med personalens arbetsvillkor. En alltmer vård- och omsorgskrävande grupp äldre med hemtjänst eller plats på särskilt boende komplicerar både behovsbedömning och det vardagliga omsorgsarbetet, något som leder till olika typer av etiska dilemman i arbetet.

Utgångspunkten för studien är att äldreomsorgens historia av utmanande arbetsvillkor och etiska dilemman i arbetet är en grogrund för moralisk stress hos anställda; framför allt omsorgspersonalen, första linjens chefer och biståndsbedömare. Forskning inom andra områden har visat på ett samband mellan moralisk stress och negativa hälsoeffekter men idag saknas kunskap om hur moralisk stress påverkar äldreomsorgens centrala arbetsfunktioner.

vård- och omsorgsarbetare sitter i en soffa med avtaget munskydd och plasthandskar och blundar
Bildkälla: Pexels

Fokus ligger på relationen mellan moralisk stress och moraliskt aktörskap; en möjlig konstruktiv följd av den moraliska stressen. Med fokus på moralisk stress och moraliskt aktörskap som inbegriper kognitiv förmåga, känslor, färdigheter och handlingar, är centrala frågor; hur, om och när moraliskt aktörskap kan mobiliseras i ett fält där etiska dilemman och moralisk stress genomsyrar verksamheten?

Moralisk stress och moraliskt aktörskap måste förstås i ljuset av de politiska och strukturella sammanhang som präglar en given situation. Projektet syftar till att identifiera situationer som ger upphov till moralisk stress, undersöka under vilka omständigheter moralisk stress fungerar som en katalysator för moraliskt aktörskap inom äldreomsorgen, och hur moraliskt aktörskap kan stödjas och utvecklas.

Kontakt

Sara Hultqvist (Projektledare, Lunds universitet) sara.hultqvist@soch.lu.se
Katarina Hollertz
(Medarbetare, Göteborgs universitet) katarina.hollertz@socwork.gu.se
Magdalena Elmersjö
(Medarbetare, Södertörns högskola) magdalena.elmersjo@sh.se

Unikt samarbete i forskningsprojekt om moralisk stress och aktörskap i svensk äldreomsorg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *