Går det att samfinansiera en forskarstuderande medarbetare?

Går det att samfinansiera en forskarstuderande medarbetare? Ja. I många kommuner finns idag mer eller mindre etablerade kommunala och regionala samarbeten kring kunskap- och utvecklingsfrågor inom socialtjänsten. Här vill vi slå ett slag för möjligheten att samfinansiera en forskarstuderande i

Hur fördelas arbetstiden mellan arbetsplats och universitet?

Den studerande förväntas vara en del av universitetsmiljön och aktivt delta i universitetsaktiviteter vilket kräver närvaro vid det lärosätet doktoranden blivit antagen till. Arbetssituationen ska i övrigt vara ordnad så att halvtidsstudier är möjligt och arbetsgivaren ska vara delaktig i

Vem betalar lönen för den som deltar i forskarskolan?

Arbetsgivaren står för 75 % av den totala lönekostnaden, d.v.s halva lönekostnaden för studietiden, forskarskolan står för den andra delen. Den studerande kommer inte att bli anställd av universitetet utan lönekostnaden kommer att betalas ut från universitet till arbetsgivare enligt

Vad får arbetsplatsen ut av deltagandet i forskarskolan?

Arbetsgivaren kommer årligen tillsammans med doktoranden och universitetet att följa upp doktorandens utveckling. Arbetsgivaren och arbetsplatsen kommer också att bjudas in till flertalet seminarier både på universitetet och arbetsplatsen under studietiden. Arbetsplatsen kommer även få möjlighet att följa övriga doktoranders

Vilken är arbetsgivarens roll?

Forskarutbildningen innebär ett gemensamt åtagande från både arbetsgivare och lärosäte vilket betyder att arbetsgivaren ska vara aktivt involverad under hela doktorandens studietid. Kontinuerlig karriärplanering för den forskarstuderande medarbetaren och kunskapsdelning tillsammans med arbetsgivaren är hörnstenar i forskarskolans verksamhet. Forskarskolan står