Vanliga frågor och svar


Här finns svar på de frågor som vanligtvis ställs kring forskarskolan.

För specifika frågor om forskning, forskningsprojekt eller rådgivning kring detta, går det bra att kontakta någon av forskarskolans ambassadörer.

Det går även att läsa mer om forskarskolan och ansökan här.


Generella frågor

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) är en långsiktig satsning på kompetensuppbyggnad i socialtjänsten som pågår mellan 2019–2026. Forskarskolan ska under dessa år producera forskning av hög vetenskaplig kvalitet baserat på forskningsbehov hos användare och yrkesverksamma inom socialtjänsten.

Forskarskolan är en del av, och finansieras genom, Fortes nationella forskningsprogram för tillämpad välfärd som i sin tur baseras på regeringens forskningsproposition från 2016. Tanken är att den nationella satsningen ska bidra till en långsiktig kunskapsbyggnad i socialtjänsten, baserat på implementering och användning av forskning i klientbaserat socialt arbete.

En licentiatutbildning innebär två års heltidsstudier, eller som i detta fall, fyra års halvtidsstudier som motsvarar 120 högskolepoäng. Minst 30 hp ska vara kurser och minst 60 hp licentiatuppsats. I detta fall är kursdelen 37,5 hp och licentiatuppsatsen (avhandlingen) 82,5 hp. Denna forskarutbildning bedrivs på deltid för att göra det möjligt för doktoranderna att fortsätta vara yrkesverksamma under studietiden. Genom detta stärks kopplingen mellan universitet och socialtjänst – och förutsättningarna för praktiknära forskning ökar.

För att vara behörig krävs vanligtvis en magister- eller masterexamen samt en tillsvidareanställning inom socialtjänsten. Forskarskolan riktar sig särskilt till dem som vill vara verksamma i praktiken med forskningskunskap.

Behörighet till utbildning på forskarnivå har den som (1) avlagt examen på avancerad nivå (vanligen en magister- eller masterexamen), eller (2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller (3) på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Förutom denna allmänna behörighet behövs minst 30 hp inom huvudområdet socialt arbete på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper som förvärvats inom eller utom landet. Samt ett självständigt arbete (uppsats) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller arbeten som till sin kvalitet och omfattning kan anses motsvara detta. En socionom med examen de senaste tio åren har vanligen 30 hp socialt arbete i sin socionomexamen. En uppsats på 15 hp avancerad nivå motsvaras av en magisteruppsats.

Är du osäker vad detta innebär för dig så kontakta någon av de ansvariga för forskarskolan

  • Barn, unga och familj (2019)
  • Omsorg, äldre och funktionshinder (2020)
  • Öppen för senare överenskommelse (2021)

Load More


För sökande

Utlysningen har nu öppnat och hittas här fram till och med 9 mars. Vid antagning påbörjas forskarstudierna i samband med hösterminen 2020, alltså 31/8. Den första sammankomsten sker i Lund, 14-16 september.

Inga förhandsbedömningar görs. Du behöver ansöka till forskarutbildningen för att kunna få dina tidigare studier prövade.

Nej, en socionomexamen efter 2007 innebär 210 högskolepoäng och räknas som grundnivå, även om en termin är på avancerad nivå. För att vara behörig till forskarutbildning krävs 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå.

Är du tillsvidareanställd i en kommun och arbetar med något som rör socialtjänstens verksamhet (exempelvis socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt i vissa fall arbetsmarknadsförvaltningen m.fl) kan du ansöka till forskarskolan. Vi ämnar att ha en bred och inkluderande syn kring vad socialtjänst innebär, vilket innebär att andra arbetsgivare än ovan även kan vara aktuella. Är du osäker om din anställning räknas in under ”socialtjänst” så kontakta forskarskolans föreståndare.

Ansökan sker till Lunds universitet som samordnar ansökningsprocessen. Anvisningar kommer att finnas vid utlysningen och man kommer i ansökan att kunna ange vilket av de fyra ingående lärosätena man helst vill vara placerad. Ansökningarna kommer sedan att bedömas av forskarskolans styrgrupp gemensamt, och därefter kommer samtal att ske med den sökande och dennes arbetsgivare. Det är viktigt att tänka på att ansökan sker i konkurrens, det är de tio mest kvalificerade som kommer att antas.

Nej, dock kräver forskarstudierna relativt hög närvaro i forskarmiljön på universitet.

Ansökningsperioden för utlysning två öppnar den 9 december och stänger den 9 mars. Här är en länk till den pågående utlysningen och här kommer du till mer information om ansökan på forskarskolans hemsida.

Nej, varje person söker med endast ett projekt.

37,5 högskolepoäng i kurser som primärt ska tas i början av studierna, dvs. år 1 och 2. 30 hp är obligatoriska kurser.

  • Introduktion, 7,5 hp
  • Kvalitativ metod, 7,5 hp
  • Kvantitativ metod, 7,5 hp
  • Generiska färdigheter, 7,5 hp
  • Valbar teoretisk ämneskurs, t.ex. ”barn”, i samverkan med nationella forskarskolan RSSW.

Utlysning ett och två som sker under forskarskolans två inledande år är riktade mot (1) barn, unga och familj och (2) omsorg, äldre och funktionshinder. Det är välkommet att inkludera eller kombinera fler forskningsområden, till exempel ”barn till missbrukande föräldrar”, ”äldreomsorg och digitalisering” eller ”försörjningsstöd till äldre invandrare/till barnfamiljer” etc. Det kommer längre fram att beslutas om sista utlysningen ska ha någon inriktning och i så fall vilken.

Då syftet med forskarskolan är att främja kunskapsbildning inom socialtjänsten är tanken att doktoranden ska återgå till arbete i socialtjänsten efter avslutade studier. Vilka arbetsuppgifter det kommer att innebära, och hur socialtjänsten kommer att arbeta med att även efteråt ta tillvara på forskarkompetensen, får utvecklas i varje enskilt fall.

Load More


För arbetsgivare

Forskarutbildningen innebär ett gemensamt åtagande från både arbetsgivare och lärosäte vilket betyder att arbetsgivaren ska vara aktivt involverad under hela doktorandens studietid . Forskarskolan står för 25 % av lönen, dvs. för halva forskarutbildningstiden.

Arbetsgivaren kommer årligen tillsammans med doktoranden och universitetet att följa upp doktorandens progression. Arbetsgivaren och arbetsplatsen kommer också att bjudas in till flertalet seminarier både på universitetet och arbetsplatsen under studietiden. Arbetsplatsen kommer även få möjlighet att följa övriga doktoranders forskning inom forskarskolan.

Arbetsgivaren står för 75 % av den totala lönekostnaden, d.v.s halva lönekostnaden för studietiden, forskarskolan står för den andra delen. Den studerande kommer inte att bli anställd av universitetet utan lönekostnaden kommer att betalas ut från universitet till arbetsgivare enligt överenskommet avtal.

Den studerande förväntas vara en del av universitetsmiljön och aktivt delta i universitetsaktiviteter vilket kräver närvaro vid det lärosätet doktoranden blivit antagen till. Arbetssituationen ska i övrigt vara ordnad så att halvtidsstudier är möjligt och arbetsgivaren ska vara delaktig i planering med doktoranden och dennes forskning. Hur detta exakt går till görs upp för varje enskild doktorand, då restid och arbetsroll spelar in.

Load More


Hittar du inte svar på din fråga? Då är du välkommen att kontakta:


Sofia Rydh
Koordinator och kommunikatör
E-postLinkedIn