Ansökan om en nationell forskarskola för yrkesverksamma inom socialtjänsten ska bidra till en långsiktig utveckling av kompetens och kunskap inom socialtjänsten och baseras på ett partnerskap mellan fyra lärosäten. Forskarskolan antar tio doktorander årligen på licentiatnivå under tre år. Den första utlysningen tematiseras mot forskning om den sociala barnavården, den andra mot forskning om omsorg och funktionshinder medan den tredje är öppen för senare överenskommelse. Forskarskolan producera forskning av hög vetenskaplig kvalitet baserat på forskningsbehov hos användare och yrkesverksamma inom socialtjänsten, den ska bidra till en långsiktig utveckling av vetenskaplig expertis och kunnande inom socialtjänsten och främja kunskapsbildningen inom socialtjänsten baserat på implementering och användning av forskning i klientbaserat socialt arbete. Ett förslag till gemensam studieplan har tagits fram. Doktoranderna antas vid något av de fyra lärosätena.

Organiseringen av forskarskolan baseras på utvärderingar av tidigare forskarskolor och leds av en styrgrupp med representanter för de fyra lärosätena samt studenter. Forskarskolan  kommer att lägga särskild vikt vid noggrann antagning av sökande, att forskningsprojekten har både vetenskaplig och praktisk relevans samt att samarbetet med arbetsgivaren byggs upp långsiktigt. Forskarskolan leds av en styrgrupp från de fyra lärosätena och stöds av en vetenskaplig referensgrupp samt en referensgrupp sammansatt av representanter för socialtjänstorganisationer, myndigheter och brukare. Styrgruppen sammanträder kvartalsvis, de två referensgrupperna två gånger årligen. Lärosätena utser särskilda “ambassadörer” för samverkan med socialtjänsten. Förutom egen kursverksamhet kommer forskarskolan att få tillgång till kurser som arrangeras inom ett nationellt nätverk av forskarutbildningar inom socialt arbete (RSSW). En årlig konferens, öppen för socialtjänsten i stort, arrangeras för spridning av resultat.

Se och ladda ner längre projektbeskrivning (på engelska)

Projektansökan
Projektansökan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *