Grundkriterierna för antagning till forskarskolan är en anställning i socialtjänsten samt behörighet till forskarutbildning, vilket vanligtvis innebär en magister- eller masterexamen, eller motsvarande.

Vad är socialtjänst?

Forskarskolan ämnar ha en bred och inkluderande syn på vad socialtjänst kan innebära. Exempel på det som inom ramen för behörighet till forskarskolan kan räknas som socialtjänst är, förutom kommunala förvaltningar, kommunalt ägda bolag (exempelvis bostadsbolag eller vårdbolag) som arbetar under socialtjänstlagen eller med frågor som rör socialtjänstens verksamhetsområden. Ett annat exempel kan vara regionala förbund där kommuner samverkar kring socialtjänstfrågor. Det som är viktigt vid mindre direkt koppling till socialtjänsten är att det i ansökan framgår hur kunskapen ska komma socialtjänsten till godo.

Socialtjänstens verksamhetsområden innefattar individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättningsomsorg samt äldreomsorg.

Dessa områden omfattar till exempel:

  • barn- och ungdomsvård
  • ekonomiskt bistånd
  • familjerätt
  • missbruks- och beroendevård
  • nyanlända barn och vuxna
  • socialpsykiatri
  • stöd och hjälp till äldre personer
  • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vad innebär behörighet till forskarutbildning?

Behörighet till utbildning på forskarnivå har den som (1) avlagt examen på avancerad nivå (vanligen en magister- eller masterexamen), eller (2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller (3) på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Förutom denna allmänna behörighet behövs minst 30 hp inom huvudområdet socialt arbete på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper som förvärvats inom eller utom landet. Samt ett självständigt arbete (uppsats) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller arbeten som till sin kvalitet och omfattning kan anses motsvara detta. En socionom med examen de senaste tio åren har vanligen 30 hp socialt arbete i sin socionomexamen. En uppsats på 15 hp avancerad nivå motsvaras av en magisteruppsats.

Se den allmänna studieplanen för mer information.


Är du osäker på vad detta innebär för dig, är du välkommen att kontakta forskarskolans koordinator Sofia Rydh för att få vidare information eller boka in ett möte.

Behörighetskrav
Behörighetskrav

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *