Allmän studieplan & kursplaner

Allmän studieplan för forskarskolan. Fyra kurser på forskarutbildningsnivå är obligatoriska i forskarskolan. Tre av dessa läser doktoranderna under första året. Den fjärde kursen i generiska kunskaper och färdigheter löper under hela forskarutbildningstiden (4 år). Se och ladda ner kursplaner inkl.

Projektansökan

Ansökan om en nationell forskarskola för yrkesverksamma inom socialtjänsten ska bidra till en långsiktig utveckling av kompetens och kunskap inom socialtjänsten och baseras på ett partnerskap mellan fyra lärosäten. Forskarskolan antar tio doktorander årligen på licentiatnivå under tre år. Den

Vad händer efter forskarskolan?

Efter forskarskolan är förhoppningen att den som deltagit ska vara ett lysande exempel på en forskande praktiker, en expert på sitt forskningsområde och en ambassadör samt viktig aktör för att vidare koppla ihop socialtjänsten med forskning inom socialt arbete och

Vad ska en forskningsplan innehålla?

En forskningsplan för en planerad licentiatuppsats ska omfatta cirka 3 sidor exkl. referenser. Planen bör innehålla en problemformulering och forskningsfrågor, orienterande kommentarer om forskningsområdet, en redogörelse för en eller flera planerade studier och metodologiska överväganden för dessa. Planen ska visa

Går det att samfinansiera en forskarstuderande medarbetare?

Går det att samfinansiera en forskarstuderande medarbetare? Ja. I många kommuner finns idag mer eller mindre etablerade kommunala och regionala samarbeten kring kunskap- och utvecklingsfrågor inom socialtjänsten. Här vill vi slå ett slag för möjligheten att samfinansiera en forskarstuderande i

Behörighetskrav

Grundkriterierna för antagning till forskarskolan är en anställning i socialtjänsten samt behörighet till forskarutbildning, vilket vanligtvis innebär en magister- eller masterexamen, eller motsvarande. Vad är socialtjänst? Forskarskolan ämnar ha en bred och inkluderande syn på vad socialtjänst kan innebära. Exempel

Vad menas med anställning i socialtjänsten?

Forskarskolan ämnar ha en bred och inkluderande syn på vad socialtjänst kan innebära. Exempel på det som inom ramen för behörighet till forskarskolan kan räknas som socialtjänst är, förutom kommunala förvaltningar, kommunalt ägda bolag (exempelvis bostadsbolag eller vårdbolag) som arbetar

Hur fördelas arbetstiden mellan arbetsplats och universitet?

Den studerande förväntas vara en del av universitetsmiljön och aktivt delta i universitetsaktiviteter vilket kräver närvaro vid det lärosätet doktoranden blivit antagen till. Arbetssituationen ska i övrigt vara ordnad så att halvtidsstudier är möjligt och arbetsgivaren ska vara delaktig i

Vem betalar lönen för den som deltar i forskarskolan?

Arbetsgivaren står för 75 % av den totala lönekostnaden, d.v.s halva lönekostnaden för studietiden, forskarskolan står för den andra delen. Den studerande kommer inte att bli anställd av universitetet utan lönekostnaden kommer att betalas ut från universitet till arbetsgivare enligt