Vad händer efter forskarskolan?

Efter forskarskolan är förhoppningen att den som deltagit ska vara ett lysande exempel på en forskande praktiker, en expert på sitt forskningsområde och en ambassadör samt viktig aktör för att vidare koppla ihop socialtjänsten med forskning inom socialt arbete och

Vem kan ansöka?

För att vara behörig krävs vanligtvis en magister- eller masterexamen samt en tillsvidareanställning inom socialtjänsten, läs mer om vad detta innebär under fliken behörighetskrav. Forskarskolan riktar sig särskilt till dem som vill vara verksamma i praktiken med forskningskunskap. Behörighet till

Vad innebär en licentiatutbildning?

En licentiatutbildning innebär två års heltidsstudier, eller som i detta fall, fyra års halvtidsstudier som motsvarar 120 högskolepoäng. Minst 30 hp ska vara kurser och minst 60 hp licentiatuppsats. I detta fall är kursdelen 37,5 hp och licentiatuppsatsen (avhandlingen) 82,5

Vad är tanken bakom forskarskolan?

Forskarskolan är en del av, och finansieras genom, Fortes nationella forskningsprogram för tillämpad välfärd som i sin tur baseras på regeringens forskningsproposition från 2016. Tanken är att den nationella satsningen ska bidra till en långsiktig kunskapsbyggnad i socialtjänsten, baserat på

Vad är forskarskolan?

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) är en långsiktig satsning på kompetensuppbyggnad i socialtjänsten som pågår mellan 2019–2026. Forskarskolan ska under dessa år producera forskning av hög vetenskaplig kvalitet baserat på forskningsbehov hos användare och yrkesverksamma inom socialtjänsten.