Vad ska en forskningsplan innehålla?

En forskningsplan för en planerad licentiatuppsats ska omfatta cirka 3 sidor exkl. referenser. Planen bör innehålla en problemformulering och forskningsfrågor, orienterande kommentarer om forskningsområdet, en redogörelse för en eller flera planerade studier och metodologiska överväganden för dessa. Planen ska visa

Vad menas med anställning i socialtjänsten?

Forskarskolan ämnar ha en bred och inkluderande syn på vad socialtjänst kan innebära. Exempel på det som inom ramen för behörighet till forskarskolan kan räknas som socialtjänst är, förutom kommunala förvaltningar, kommunalt ägda bolag (exempelvis bostadsbolag eller vårdbolag) som arbetar

Vad händer efter avlagd licentiatexamen?

Då syftet med forskarskolan är att främja kunskapsbildning inom socialtjänsten är tanken att doktoranden ska återgå till arbete i socialtjänsten efter avslutade studier. Vilka arbetsuppgifter det kommer att innebära, och hur socialtjänsten kommer att arbeta med att även efteråt ta

Vilka kurser ingår i forskarskolan?

37,5 högskolepoäng i kurser som primärt ska tas i början av studierna, dvs. år 1 och 2. 30 hp är obligatoriska kurser. Introduktion, 7,5 hp Kvalitativ metod, 7,5 hp Kvantitativ metod, 7,5 hp Generiska färdigheter, 7,5 hp Valbar teoretisk ämneskurs,

Hur går ansökan och antagning till?

Ansökan sker till Lunds universitet som samordnar ansökningsprocessen. Anvisningar kommer att finnas vid utlysningen och man kommer i ansökan att kunna ange vilket av de fyra ingående lärosätena man helst vill vara placerad. Ansökningarna kommer sedan att bedömas av forskarskolans

Räcker det med en socionomexamen för att vara behörig?

Nej, en socionomexamen efter 2007 innebär 210 högskolepoäng och räknas som grundnivå, även om en termin är på avancerad nivå. För att vara behörig till forskarutbildning krävs 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå.