KUNSKAP I SOCIALTJÄNSTEN

Avsikten med rapporten är att ge en bild av hur olika aktörer i och kring socialtjänsten ser på kunskap, kunskapsbehov och kunskapsutveckling. De som bidragit till rapporten. är brukare, socialarbetare, chefer och politiker, FoU-verksamheter, universitetsrepresentanter samt nationella aktörer för kunskapsstyrning på socialtjänstens område.

Rapporten har tillkommit inom ramen för Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten, vars huvuduppgift är att forskarutbilda 30 yrkesverksamma i socialtjänsten. De ska efter sin licentiatexamen kunna bidra till långsiktig kunskapsbildning i socialtjänsten och knyta samman forskning och praktik. Bakgrunden till denna nationella satsning är regeringens forskningsproposition, kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50).

Lunds och Malmö universitet har tillsammans ansvaret för att driva forskarskolan i partnerskap med Göteborgs universitetoch Linnéuniversitetet.


Inspelning från rapportsläppet av rapporten den 23/1