Möt forskarskolans deltagare –
Maria och Staffanstorp


Genom forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten forskar Maria på halvtid vid Malmö universitet och resterande del arbetar hon halvtid som förste socionom i Staffanstorps kommun. Detta innebär att hon har en handledande och vägledande funktion i relation till de socionomer som arbetar med barnavårdsärenden i kommunen.

Att nå fram till pappor som utsätter mammor för våld

I Marias forskningsprojekt ska hon undersöka och följa socialsekreterares tillvägagångssätt och strategier vid barnavårdsutredningar för att nå fram till pappor som utsätter mammor för våld samt ta reda på pappors erfarenheter av mötet med socialtjänsten. Våld i nära relationer är ett omfattande socialt problem. Uppskattningsvis har var fjärde kvinna utsatts för våld i en nära relation och var tionde barn har upplevt våld inom familjen. Våldet slutar först när förövaren slutar slå, kränka och hota och därför är det viktigt att våldsutövaren blir delaktig i det våldsförebyggande arbetet, berättar Maria.

FOTO: Shutterstock

Det saknas kunskap om hur vi kan nå fram till pappor med våldsproblematik inom socialtjänsten och därför vill jag forska om detta.

Maria

BILDTEXT: Maria Grönte, socionom som forskar om socialtjänstens strategier för att nå fram till våldsamma pappor
FOTO: Sofia Rydh

Det bästa av två världar

Vägen till forskarskolan för Marias del innebar att hon vid sidan om sitt arbete läste kurser vid Malmö universitet inom socialt arbete, vilket resulterade i en masterexamen.

Maria tyckte att skrivandet och arbetet med masteruppsatsen var så pass roligt att hon började snegla åt forskarhållet, men då hon samtidigt trivdes så bra med utredningsarbetet inom socialtjänsten så var hon inte villig att lämna detta bakom sig.


Forskarskolan tillåter mig därmed att få det bästa av två världar och jag har förmånen att stå med en fot i praktiken och en fot i forskningen.

Maria

Det Maria ser mest fram emot under de kommande tre åren är inledningsvis att intervjua socialsekreterare och pappor, hon är väldigt nyfiken på vilka svar det kommer att ge. Hon ser också mycket fram emot att få dela den kunskap som genererats från forskningen med yrkesverksamma inom fältet. Till dig som går i tankar att söka hälsar Maria:

Sök, det kommer bli kul!

Maria

Men se till att ha din närmsta chef med på tåget. Du kommer att behöva förståelse och överseende med att du har två intensiva och utmanande jobb som båda upptar varsina 50%.


Med på tåget är Ulrika Bengtsdotter, Marias chef. I Staffanstorps kommun arbetar hon som enhetschef på avdelningen inom socialtjänsten som ansvarar för barn och familj samt sitter med i förvaltningsledningen.

Forskning och fält i samverkan

Ulrika ser deltagandet i forskarskolan som en fantastisk möjlighet att koppla ihop forskning och fält. Detta är någonting som borde vara en naturlig del av varje socialförvaltning, då hon menar att de är beroende av varandra. Här erbjuds nu möjlighet dels för en enskild medarbetare att få en ordentlig kompetensutveckling men än mer intressant är att denna utveckling kommer arbetsplatsen och kommunen till del, fortsätter Ulrika.

Dels får kommunen ökad kunskap om det område Maria valt men vi får också, om än indirekt, delta i hur forskning bedrivs och en förståelse för hur man söker och skapar bästa tillgängliga kunskap.

Ulrika

I detta får Staffanstorps kommun och socialtjänst möjlighet att löpande följa Marias studier och arbete vilket skapar ett intresse hos medarbetarna dels om forskningsområdet i sig men också om forskning och forskningsstudier. Vi får också möjlighet att ta del av övriga studenters framväxande arbeten och forskningsfynd inom de områden de valt vilka alla är relevanta för socialtjänsten, säger Ulrika.

Maria kan bidra med hur vi ska söka bästa kunskap, inspirera och handleda till egna mindre studier och undersökningar vilket kan bidra till att utveckla vårt arbete.

Ulrika

Kunskapssatsning i socialtjänsten

Ulrika berättar att praktiker länge har längtat efter en satsning likt denna och att det behövs samarbete mellan lärosäte och praktik för att bilda en grund för en evidensbaserad praktik. I detta behöver fler kliniskt verksamma komma in i forskningen och en prövning samt utvärdering av arbetssätt och metoder behöver införlivas på ett systematiskt sätt på arbetsplatserna.

Därför är det hög tid att forskningen inriktas på praktiskt socialt arbete.

Ulrika

BILDTEXT: Ulrika Bengtsdotter, enhetschef i socialtjänsten i Staffanstorps kommun

Socionomerna behöver få forskningsbaserade och välutvecklade kunskapsstöd för sitt beslutsfattande. Socialtjänsten behöver få nationella standarder och riktlinjer för ”best practice” och för att detta ska hända behövs ordentliga satsningar med statlig styrning, fortsätter Ulrika.

Även de mest utsatta i vårt samhälle har rätt att få insatser baserade på vetenskap och beprövad metod.

Ulrika

Utmaningar och möjligheter i framtidens socialtjänst

Jag ser att det händer mycket bra saker nu, säger Ulrika. Socialt arbete håller på att utvecklas och det pågår en process med att knyta ihop forskning, evidens, klinisk erfarenhet och färdigheter. Något som behöver upprättas är ett system för nationella jämförelser och statistik. Idag använder kommunerna olika dokumentationssystem och därför går det inte få fram nationella data genom dessa, något som är möjligt i andra länder.

Detta kan bli en grund för utveckling av framtida standarder.

Ulrika

Det behövs även fler fortbildningsutbildade socionomer, fortsätter Ulrika. Forskarskolan fyller här ett stort tomrum men det behövs även fler master- och magisterutbildade. En utmaning i detta är att skapa ett bra system för att koppla ihop grundutbildningen med yrkesintroduktion och därefter fortbildning under anställningen. Lyckas socialtjänsten med detta är det sannolikt att det även går att komma ifrån en del av problematiken med hög personalomsättning, avslutar hon.

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten är en del av en långsiktig satsning på kunskapsuppbyggnad i socialtjänsten. En satsning som 2016 initierades av regeringen och därefter upprättade Forte – forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning. Forskarskolan pågår mellan 2019 – 2026 och drivs i av Lunds och Malmö universitet i samarbete med Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet. Under dessa år kommer 30 forskarstuderande att bedriva praktiknära forskning om frågor som rör socialtjänsten och arbetet med de människor som berörs av socialtjänstens insatser.

Möt forskarskolans deltagare – Maria och Staffanstorp
Tagged on:                         

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *