Möt en av forskarskolans deltagare – Annette och Svenljunga


Annette Fridström är en av forskarskolans tio doktorander som påbörjade sina forskningsstudier under hösten 2019. Annette har sedan många år tillbaka arbetat med barnutredningar i olika verksamheter och sedan sju år är hon i socialtjänsten som handläggare i Svenljunga kommun. Att arbeta i en liten kommun har sina fördelar tycker Annette, det innebär bland annat att hon kan följa barnen hela vägen, från anmälan till uppföljning av insatser.

Engagemanget för barns röster

Annette är intresserad barns delaktighet ur olika aspekter med fokus främst inom barnavårdsutredningar som hon själv arbetar med i nuläget. Detta innebär i korthet att man utreder barnens behov för att komma fram till hur man på bästa sätt kan hjälpa dem.

Vad gäller den mer specifika riktningen på Annettes forskningsprojekt, brottas hon i nuläget med frågor kring bland annat barns förståelse av socialtjänstprocessen, socialarbetares förväntningar på barnen och deras delaktighet.

Förstår barnen varför dom kommer till socialtjänsten och vad har vi för förväntningar på barnen?

Annette

Forskarskolans möjligheter

För egen del var möjligheten att jobba och forska parallellt nästan för bra för att vara sann för Annette som länge velat forska, men samtidigt inte velat lämna jobbet i socialtjänsten som hon brinner mycket för.

När jag först såg informationen om forskarskolan tänkte jag att: det är ju för bra för att vara sant, tänk att få göra både och!

Annette

Att få chansen att bygga broar mellan forskning och praktik känns även det väldigt givande, speciellt då det ibland finns ett stort gap mellan dessa världar.

Just nu så innebär det rent praktiskt att jag till exempel tipsar kollegor om intressanta artiklar samt om forskning som mina doktorandkollegor ska göra, saker som vi normalt sett saknar när vi jobbar.

Annette

Längre fram, är målet att den delen av deltagandet i forskarskolan som innebär att återföra kunskap från forskningen till praktiken, ska bli mer framträdande och att Annette kommer att ha en mer aktiv roll gällande omvärldsbevakning och delaktighet i forskningssamhället.

Tillsammans med forskningsproduktionen, är spridningen av den kunskap och forskning som samverkansdoktoranderna producerar forskarskolans främsta syfte.

Både Annettes arbetsgivare och närmaste chef är mycket positivt inställda till hennes deltagande i forskarskolan.

Direkt från början var min chef på det, hon har alltid velat bygga mer broar – precis som i sjukvården där det finns en mer naturlig koppling för att forska på arbetstid, det har ju inte riktigt funnits i socialt arbete tidigare.

Annette
Annette Fridström, en av forskarskolans 10 doktorander som ska forska kring barn, unga och familj.
Annette Fridström, en av forskarskolans 10 doktorander som ska forska kring barn, unga och familj. Foto: Sofia Rydh

En tillgång på arbetsplatsen

Ulrika Hautala arbetar som enhetschef på Annettes arbetsplats och hon ser stora möjligheter med kommunen och socialtjänstens deltagande i forskarskolan.

Vi tänker att det är ett fantastiskt tillfälle att jobba för att minska glappet mellan teori och praktik, att bidra till att forskningen får större verklighetsförankring och att verkligheten får påfyllning av mer teoretisk kunskap.

Ulrika

Hon ser även deltagandet i forskarskolan som ett helt unikt tillfälle för kunskapsutveckling som förhoppningsvis ska bidra till att höja kvaliteten för barn, ungdomar och föräldrar i Svenljunga. För professionen i stort är forskarskolan ett lyft, ”den gör oss synliga när vi annars är en yrkesgrupp som ofta är ”osynliga” i den offentliga debatten”, säger Ulrika.

Att vara med som liten kommun är också det en möjlighet, tycker Ulrika.  Många gånger utvecklas metoder och arbetssätt utifrån hur arbetet görs i större kommuner. Förutsättningarna i en liten kommun ser annorlunda ut och ofta lyfts inte den lilla kommunens perspektiv i olika sammanhang.

Samtidigt bidrar det ju också till att vi förhoppningsvis blir en attraktiv arbetsgivare, att vi satsar på vår personal och är positiva till kunskapsutveckling och fortbildning.

Ulrika

Ulrika ser Annettes deltagande som en tillgång för hela arbetsplatsen; Att hon är med och fortbildar och att hon även tar med de praktiska utmaningar och frågeställningar in i den akademiska världen.

Finns det forskning inom de områden som utmanar oss, vinner vi på att ta det till oss.

Ulrika

Satsningen på långsiktig kunskapsbildning

Att satsningen på långsiktig kunskapsbildning i socialtjänsten, som forskarskolan är en del av, är nödvändig är både Annette och Ulrika överens om. Det betyder att professionen på sikt kan bibehålla kvalitet, professionalitet och vara ett attraktivt yrke. Det handlar även om att hålla samman professionen genom att det skapas en tydlig koppling mellan praktiker och teoretiker.

Jag blev oerhört glad när den här möjligheten uppdagade sig och tvekade inte ett ögonblick på att vi skulle försöka få en plats.

Ulrika

Läs mer om satsningen på långsiktig kunskapsbildning och det nationella programmet om tillämpad välfärdsforskning här.

Text och foto: Sofia Rydh
Möt en av forskarskolans deltagare – Annette och Svenljunga

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *